DRÖMMARNAS BETYDELSER I SVENSK OCH NORDISK FOLKTRO

Copyright © 1998-2003. All Rights Reserved: Inger Lin Söderberg-Lidbeck / Swedensite Southhill
Vid citat ange källa. Innan kopiering tag kontakt med Swedensite Southhill.

I vår tid anser många att drömmarnas innehåll avspeglar sådant som har djupa betydelser för oss människor. Om man antar att så även var fallet i gångna tider kan det förflutnas drömberättelser förtälja en hel del om värderingar och uppfattningar. Det skall dock understrykas att den som nedtecknade drömberättelserna inte alltid vidarebefordrade sådant som uppfattades som osant eller ointressant.

I den fornnordiska diktningens drömmar var det den oväntade döden och sveket som oroade människorna allra mest. Både svek och död finns redovisade i den Poetiska Eddans Balders kväde och i Atlamål. I de fornnordiska kungasagornas beskrivningar av drömmar betonades även ättens tillväxt.

När kristendomen ersatte den gamla asatron förändrades också de nedskrivna drömberättelserna. De kristna värderingar som hävdade att livet efter detta var viktigare än jordelivet poängterades. Även personliga kallelsedrömmar blev vanligare. Det finns berättelser om hur Gud sände änglar som i människornas drömmar kungjorde Guds önskemål.

I nya testamentets Matteusevangelium berättas om att Josef ville lämna sin trolovade Maria eftersom hon väntade ett barn som inte var hans. I evangeliet förtäljs det att Josef i drömmen fick besök av en ängel som informerade honom om att barnet som väntades var Jesus och att det var avlat genom dem helige ande. Under inverkan av drömmen ändrade Josef sitt beslut och stannade hos Maria.

Vårt enda kanoniserade Helgon "den Heliga Birgitta" har blivit berömd för sina innehållsrika och färgstarka drömmar. Även i hennes drömmar var det en ängel som agerade som Guds budbärare. Den Heliga Birgittas drömmarna hade främst politiskt och religiöst innehåll.

Drömmarna kom också att beröra personer med förankring i den vetenskapliga världen. René Descartes även kallad Cartesius hade i sin ungdom tre ovanligt klara drömmar. Med utgångspunkt i dessa drömmar utvecklade han sin tes Cogito ergo sum – jag tänker alltså är jag till. Cartesius som var född i Frankrike dog under en vistelse vid drottning Kristinas hov i Stockholm år 1650.

Uppfattningar om att drömmandet saknade profetisk potential förekom i de Hippokratiska skrifterna som började nedtecknas i Grekland under 300-talet f Kr. I enlighet uppfattningen i dessa skrifter var drömmen endast uttryck för kroppsliga förhållanden som t ex hälsa och sjukdom. De Hipokratiska skrifterna fick stor betydelse även i vårt land eftersom dessa skrifter utgjorde grunden för vår medicinska utbildning från 1500-talet fram till mitten av 1800-talet.

Liknande åsikter om drömmandet hävdades av Artemidorus av Dalidanus som var verksam i Rom under 200-talet e. Kr. Han indelade drömmarna i enlighet med deras orsaker. Han hävdade även att profetiska drömmar kunde förekomma och att de kunde vara inspirerade av gudarna.

Artemidorus drömböcker översattes inte till svenska språket men utgavs i latinsk utgåva i vårt land under 1540-talet. Det är svårt att avgöra vilken betydelse denna drömbok haft på den allmänna uppfattningen om drömmarnas karaktär.

I den folkliga kulturen tillmättes drömmarna stor betydelse. Detta har bekräftats av bl a Olaus Magnus, Sveriges siste romersk-katolske biskop, i hans bokverk "historia om de Nordiska folken" som utkom år 1555. Enligt biskopen var Nordens folk särdeles benägna att sia om framtiden med hjälp av allehanda metoder. Drömmarna ansågs vara ett mycket tillförlitligt forum, särskilt när det var betydelsefulla personer som drömde.

Det folkliga drömmandet framträder också i 1600-talets häxprocesser. Det förekom att de som avslöjades för att ha ljugit i sina vittnesmål mot de häxeriklagande hävdade att de vilseletts av sina drömmar.

Under 1700- och 1800-talen utkom ett stort antal drömböcker som med varierande allvar gav tydningsförslag till olika drömmar. De företeelser som framträdde i drömmen ansågs vara koder som rätt uttydda gav besked om kommande händelser.

Bland de drömtydare och drömtyderskor som huvudsakligen hade spådomskonst som sin födkrok var madam Arfwedsson i Stockholm som levde vid slutet av 1700-talet den mest berömda. Sin berömmelse fick hon genom att hon påstods ha förutsagt Gustav III:s död.

Det utgavs många drömböcker i Madam Arfwedssons namn. I dessa böcker förekom uppteckningar från A till ö där olika föremål och företeelser som kunde förekomma i drömmarna gavs tolkningsförslag. Förslagen kännetecknades av de uppfattningar som var vanligt förekommande inom folktron. Drömmarna tolkades antingen enligt likhet eller enligt motsats.

Ett kort utdrag ur drömmandets abc från 18:de och 19:de århundradena kunde se ut på detta sätt.

A

Avklädd = Att se sig själv, goda nyheter väntar dig.

Avträde = Att drömma om dass betydde att stora förluster väntade.

B

Barn = Drömmar om barn betydde olika saker beroende på om barnet var välnärt eller utmärglat. Att drömma om utmärglade gråtande barn betydde lycka. Att drömma om välnärda barn som skrattade kunde varna för förtret genom inbillning. Feta barn förebådade glada dagar för alla.

C

Citroner = Sorgliga underrättelser väntade den som drömde om citroner.

D

Daggmask = Att drömma om daggmask varnade för osämja i hemmet.

Djävulen = Att drömma om ondskans makter förebådade stridigheter.

E

Ek = Grön och vacker drömek lovade ära och anseende för den som drömde om den.

Eld = Att drömma om eld förebådade glädje och kalas.

F

Fikon = Drömfikon betydde att man utsattes för andras svek.

Fisk = Att se fiskar i drömmen innebar förändring. Den som åt fisk i drömmen blev rik genom goda affärer eller genom lotteri.

G

Gaffel = Drömmar om bestick var inte bra eftersom det bådade olycka. Det var värre att drömma om gaffeln än om kniven.

H

Havet = Drömmar om havet lovade frid och harmoni. Stormigt hav förebådade förändring.

I

Iglar = Iglar användes förr i tiden för att suga ut blod ur bölder och dylikt. Igeldrömmar förebådade penningförlust.

J

Jesus = Drömmar om Jesus betydde ände på all sorg och nöd.

Jordbävning = Förändringar väntades.

K

Kaffe = Kaffedrömmar varnade för skvaller och förtal.

Klöver = Drömmar om klöver betydde att goda inkomster väntade.

L

Läsa = Att läsa en bok i drömmen betydde tröst av en god vän.

M

Mustasch = Drömda mustascher betydde att ära och heder väntade drömmaren.

N

Nummer = Drömda nummer lovade vinst i lotteri. 3, 11 och 23 var bästa nummer att drömma om.

O

Orm = Ormdrömmar var varningstecken och betydde: Var på din vakt.

P

Paraply = Drömmar om paraplyer betydde att man hade flera vänner än man visste om.

Q

Q = var ingen bokstav som man drömde om. Den hoppades över i de flesta drömböcker.

R

Rosor = Rosor betydde sorglös framtid och stor glädje.

S

Stjärnor = Stjärndrömmar förebådade alltid lyckliga händelser.

Svalor = Drömsvalor lovade nyheter från fjärran länder eller från vänner.

T

Tak = Drömda tak betydde att man skulle få ett eget hus.

U

Uggla = Ugglor varnade för olyckor.

V

Violer = förebådade glada händelser.

Y

Yxa = Om man drömde om en yxa var det något man genast måste utföra.

Z

Zink = Zink drömde man om när det väntade besvikelser.

Å

Åska = Åska betydde förändring, sorg skall bli glädje och tvärt om.

Ä

Änglar = Drömda änglar förebådade tillfrisknande från sjukdom.

Äpplen = Den som åt äpplen i drömmen skulle bli rik i vaket tillstånd.

Ö

Ögon = Ögon i drömmen varnade: Var på din vakt.

Örn = Örn förebådade utmärkelse.

 
Innehåll